FOLLOW US :
   : 086-9799142, 0879941882
 : CHOKDEECHARCOAL


 เรามีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ผลิตและขายถ่าน  อัดแน่นเต็มแท่ง  จุดติดง่าย ไม่ก่อประกายไฟ ให้ความร้อนสูง ไร้ควัน ไร้สารเคมี ไร้สารก่อมะเร็ง   ถ่านที่ผลิตออกมา ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย นั้นปราศจากสารเคมีอันตราย หรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม