ข้อมูลทั่วไปของ ถ่านไม้

 

ฟืน-ถ่าน
หมายถึง ไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ไม้แห้งทุกชนิดและทุกขนาดอาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือฟืนได้ทั้งสิ้น สำหรับขี้เลื่อยที่มีขนาดเล็ก อาจอัดให้เป็นก้อนเสียก่อนเพื่อความสะดวกในการหยิบฉวย ฟืนมีข้อเสีย คือ เมื่อติดไฟแล้วมีควัน และให้ความร้อนต่ำ การปรับปรุงเตาฟืนเพื่อให้การเผาไหม้ดีขึ้นจะช่วยให้การใช้ฟืนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อนึ่ง เพื่อความสมบูรณ์ของการเผาไหม้ อุตสาหกรรมที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิง ต้องทำให้เศษไม้เป็นผงแบบขี้เลื่อย หรือละเอียดว่านั้นก่อน แล้วจึงพ่นไปสู่เตาที่ออกแบบสร้างไว้อย่างเหมาะสม
ปัญหาเรื่องควันแก้ไขได้ โดยการทำฟืนให้กลายเป็นถ่านเสียก่อน การเผาถ่านมีกรรมวิธีคล้ายการกลั่นไม้ จะต่างกันก็ตรงที่ต้องใช้ความร้อน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของไม้ในเตาเอง และไม่มีการเก็บส่วนที่ระเหยไปในอากาศ การเผาถ่านแต่ละเตาใช้เวลาแตกต่างกันแล้วแต่ขนาดของเตา ไม่ว่าจะมีไม้มากหรือน้อยเมื่อติดเตาขึ้นแล้ว ต้องคอยระวังไม่ให้เตาแตก ทรุด หรือเกิดรูรั่ว และคอยควบคุมช่องอากาศเข้าเตาให้พอดี กล่าวคือ ถ้าช่องอากาศเล็ก ไม้ก็ไหม้ช้า ถ้าช่องอากาศใหญ่ ไม้ก็จะไหม้เป็นเถ้าไปเสียมาก รออยู่จนกระทั่งเห็นว่า ไม้ไหม้หมดเตาไม่มีควันออกมาอีกต่อไป จึงปิดช่องอากาศเสียให้สนิท เมื่อไฟดับทั่วเตาแล้ว จึงเปิดเตาเอาถ่านออกมาใช้ได้ตามปกติถ่านที่ได้จะมีประมาณร้อยละ ๕๐ ของไม้ที่เผาโดยปริมาตร
การเผาถ่านด้วยกรรมวิธีที่ต่างกัน โดยการทำให้ความร้อนในเตาสูงต่ำต่างกัน จะทำให้ถ่านมีคุณภาพต่างกัน การใช้ไม้เป็นพลังงานในปัจจุบัน มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เนื่องจากภาวะที่พลังงานอย่างอื่น มีราคาสูงขึ้น กล่าวคือ สามารถผลิตก๊าซจากฟืนได้โดยตรง และนำไปใช้เดินเครื่องยนต์ได้เป็นผลสำเร็จ
ไม้ชนิดใดจะให้ฟืนและถ่านมีคุณภาพดีเพียงใดนั้น นอกจากขึ้นอยู่กับความชื้นแล้ว ยังขึ้นอยู่กับน้ำหนักและปริมาณขี้เถ้าด้วย เชื้อเพลิงที่มีน้ำหนักมาก ย่อมให้พลังงานต่อหน่วยปริมาตรสูง การทำขี้เลื่อยอัดหรือถ่านอัด เป็นการปรับปรุงคุณภาพของเชื้อเพลิงในส่วนนี้อีกทางหนึ่ง ตรงกันข้ามกับขี้เถ้ายิ่งมีมากยิ่งลดพลังงานลงและเป็นภาระในการขจัด กล่าวได้ว่า สารอนินทรีย์ที่มีอยู่ในดินทุกชนิดหรือทุกธาตุ ล้วนแต่มีอยู่ในขี้เถ้าหรือในไม้ทั้งสิ้น เพราะละลายอยู่กับน้ำที่ต้นไม้ดูดขึ้นไปหล่อเลี้ยงลำต้น เมื่อน้ำระเหยไป สารเหล่านั้นจึงสะสมอยู่ในต้นไม้นั่นเอง อย่างไรก็ตาม ไม้ต่างชนิดกันย่อมมีความสามารถในการดูดซึมแร่ธาตุต่างๆ แตกต่างกันไป
ไผ่
เป็นไม้ใบเลี้ยงเดี่ยวพวกเดียวกับหญ้าที่มีความสำคัญในทางป่าไม้เพราะเป็นหญ้าขนาดใหญ่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านเรือน ใช้ในงานจักสาน ทำเยื่อกระดาษได้อย่างไม้ หน่ออ่อนก็ใช้เป็นอาหารประเภทผักอย่างดีของมนุษย์
หน่อไผ่งอกงามและเจริญเติบโตรวดเร็ว และมีขนาดภายนอกเติบโตเต็มที่เพียงชั่วระยะฤดูการเจริญเติบโตฤดูเดียว ในระยะปีแรกปีที่สองเนื้อไม้ยังอ่อน สามารถนำไปจักตอกใช้เป็นเครื่องผูกมัดสิ่งของได้ดี ในปีที่สี่ที่จะมีความแข็งแรงเต็มที่ อาจนำไปใช้ในที่ที่ต้องการความแข็งแรงและทนทาน ต่อไปส่วนดีของไม้ไผ่อีกอย่างหนึ่ง คือ ไม่จำเป็นต้อง มีเครื่องมือพิเศษพิสดารในการแปรรูป มีมีดเล่มเดียวก็สามารถตัดทอน ผ่า และขูดเกลาให้ใช้งานที่ต้องการได้

ข้อมูลทั่วไปของถ่านไม้ฟืน-ถ่านหมายถึง ไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ไม้แห้งทุกชนิดและทุกขนาดอาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือฟืนได้ทั้งสิ้น สำหรับขี้เลื่อยที่มีขนาดเล็ก อาจอัดให้เป็นก้อนเสียก่อนเพื่อความสะดวกในการหยิบฉวย ฟืนมีข้อเสีย คือ เมื่อติดไฟแล้วมีควัน และให้ความร้อนต่ำ การปรับปรุงเตาฟืนเพื่อให้การเผาไหม้ดีขึ้นจะช่วยให้การใช้ฟืนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อนึ่ง เพื่อความสมบูรณ์ของการเผาไหม้ อุตสาหกรรมที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิง ต้องทำให้เศษไม้เป็นผงแบบขี้เลื่อย หรือละเอียดว่านั้นก่อน แล้วจึงพ่นไปสู่เตาที่ออกแบบสร้างไว้อย่างเหมาะสมปัญหาเรื่องควันแก้ไขได้ โดยการทำฟืนให้กลายเป็นถ่านเสียก่อน การเผาถ่านมีกรรมวิธีคล้ายการกลั่นไม้ จะต่างกันก็ตรงที่ต้องใช้ความร้อน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของไม้ในเตาเอง และไม่มีการเก็บส่วนที่ระเหยไปในอากาศ การเผาถ่านแต่ละเตาใช้เวลาแตกต่างกันแล้วแต่ขนาดของเตา ไม่ว่าจะมีไม้มากหรือน้อยเมื่อติดเตาขึ้นแล้ว ต้องคอยระวังไม่ให้เตาแตก ทรุด หรือเกิดรูรั่ว และคอยควบคุมช่องอากาศเข้าเตาให้พอดี กล่าวคือ ถ้าช่องอากาศเล็ก ไม้ก็ไหม้ช้า ถ้าช่องอากาศใหญ่ ไม้ก็จะไหม้เป็นเถ้าไปเสียมาก รออยู่จนกระทั่งเห็นว่า ไม้ไหม้หมดเตาไม่มีควันออกมาอีกต่อไป จึงปิดช่องอากาศเสียให้สนิท เมื่อไฟดับทั่วเตาแล้ว จึงเปิดเตาเอาถ่านออกมาใช้ได้ตามปกติถ่านที่ได้จะมีประมาณร้อยละ ๕๐ ของไม้ที่เผาโดยปริมาตรการเผาถ่านด้วยกรรมวิธีที่ต่างกัน โดยการทำให้ความร้อนในเตาสูงต่ำต่างกัน จะทำให้ถ่านมีคุณภาพต่างกัน การใช้ไม้เป็นพลังงานในปัจจุบัน มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เนื่องจากภาวะที่พลังงานอย่างอื่น มีราคาสูงขึ้น กล่าวคือ สามารถผลิตก๊าซจากฟืนได้โดยตรง และนำไปใช้เดินเครื่องยนต์ได้เป็นผลสำเร็จไม้ชนิดใดจะให้ฟืนและถ่านมีคุณภาพดีเพียงใดนั้น นอกจากขึ้นอยู่กับความชื้นแล้ว ยังขึ้นอยู่กับน้ำหนักและปริมาณขี้เถ้าด้วย เชื้อเพลิงที่มีน้ำหนักมาก ย่อมให้พลังงานต่อหน่วยปริมาตรสูง การทำขี้เลื่อยอัดหรือถ่านอัด เป็นการปรับปรุงคุณภาพของเชื้อเพลิงในส่วนนี้อีกทางหนึ่ง ตรงกันข้ามกับขี้เถ้ายิ่งมีมากยิ่งลดพลังงานลงและเป็นภาระในการขจัด กล่าวได้ว่า สารอนินทรีย์ที่มีอยู่ในดินทุกชนิดหรือทุกธาตุ ล้วนแต่มีอยู่ในขี้เถ้าหรือในไม้ทั้งสิ้น เพราะละลายอยู่กับน้ำที่ต้นไม้ดูดขึ้นไปหล่อเลี้ยงลำต้น เมื่อน้ำระเหยไป สารเหล่านั้นจึงสะสมอยู่ในต้นไม้นั่นเอง อย่างไรก็ตาม ไม้ต่างชนิดกันย่อมมีความสามารถในการดูดซึมแร่ธาตุต่างๆ แตกต่างกันไปไผ่เป็นไม้ใบเลี้ยงเดี่ยวพวกเดียวกับหญ้าที่มีความสำคัญในทางป่าไม้เพราะเป็นหญ้าขนาดใหญ่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านเรือน ใช้ในงานจักสาน ทำเยื่อกระดาษได้อย่างไม้ หน่ออ่อนก็ใช้เป็นอาหารประเภทผักอย่างดีของมนุษย์หน่อไผ่งอกงามและเจริญเติบโตรวดเร็ว และมีขนาดภายนอกเติบโตเต็มที่เพียงชั่วระยะฤดูการเจริญเติบโตฤดูเดียว ในระยะปีแรกปีที่สองเนื้อไม้ยังอ่อน สามารถนำไปจักตอกใช้เป็นเครื่องผูกมัดสิ่งของได้ดี ในปีที่สี่ที่จะมีความแข็งแรงเต็มที่ อาจนำไปใช้ในที่ที่ต้องการความแข็งแรงและทนทาน ต่อไปส่วนดีของไม้ไผ่อีกอย่างหนึ่ง คือ ไม่จำเป็นต้อง มีเครื่องมือพิเศษพิสดารในการแปรรูป มีมีดเล่มเดียวก็สามารถตัดทอน ผ่า และขูดเกลาให้ใช้งานที่ต้องการได้