การส่งออกถ่านไม้

การส่งออกถ่านไม้เป็นสินค้าควบคุมการส่งออกตาม  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2549 และ  ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบการอนุญาตส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ 17 มีนาคม 2549

ขอบเขตในการควบคุม

ต้องขออนุญาตส่งออก สำหรับ ถ่านไม้ทุกชนิด ยกเว้นผงถ่าน ถ่านอัด และถ่านที่ได้จากวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ไม้

ระเบียบการขออนุญาตส่งออกถ่านไม้

การขออนุญาตส่งออกถ่านไม้ ให้ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร พร้อมกับแนบเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1.  สำเนาบัญชีราคาสินค้า หรือใบเสนอราคาสินค้าล่วงหน้า หรือหลักฐานทางการค้าอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว
2.  เอกสารหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ พร้อมสำเนา 1 ชุด

(ก)  ใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
(ข)  หนังสือรับรองถ่านไม้จากการเผาไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง (นอกจากไม้สักและไม้ยาง) จากกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งกรมป่าไม้มอบหมาย
(ค)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการกำหนดให้ใช้ในการควบคุมการนำถ่านไม้เคลื่อนที่


ถ่านไม้เป็นของป่าหวงห้าม

ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนด ของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530 กำหนดให้ “ถ่านไม้ทุกชนิด” เป็นของป่าหวงห้าม การเคลื่อนที่ถ่านไม้จึงต้องมีใบเบิกทางที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กำกับของ

ข้อมูล
กรมการค้าต่างประเทศ